Kalite Çalışmaları

HİZMET KALİTE STANDARTLARI  KALİTE YÖNETİMİ

ÖZEL ANTAKYA AKADEMİ HASTANESİ KALİTE KOMİTESİ

AMAÇ:
Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliğinin, uygunluğunun ve etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereksinim duyulan kayıtlar/veriler ve diğer dokümanların sağlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek.

KAPSAM:
Özel Antakya Akademi Hastanesi Kalite Yönetim sisteminin gereklerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi için Kalite Birimine bağlı olarak çalışan Çalışma Komitelerinin faaliyetlerini kapsar.

TANIMLAR:
**HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

Hastanemiz Sağlık Bakanlı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan hizmet ve Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

**KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR:

Bölüm Hedefleri:

HKS’deki bölümlerin işleyişlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak belirledikleri ve takip ettikleri hedefler, bölüm hedefleri tanıtım kartları aylık olarak izlenmektedir.

Prosedür:

Bir faaliyet amacını ve kapsamını tanımlar. Prosedür de ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumludur? Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek sorularının cevabında yer alır. Birimler iş akış şemalarını ve işleyiş adımlarını prosedürlerinde belirtir. Prosedürler kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Yoğunbakım İşleyiş Prosedürü

Tablolar: Yapılan işle ilgili takibin, işin yapılış tarih, saati vs. detayların kayıtlarını sağlayan formdur. Örn: Radyoloji tetkik gecikme tablosu

Listeler:

Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Güvenli cerrahi Listesi

Talimat:

Yapılan işle ilgili uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hasta Güvenliği Talimatı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

Hastanemizde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ve imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz.  Örn:Hemşire Görev Tanımı

 

Form:

Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları araçlardır. Formlar birimlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulur veya revize edilir. Kodsuz form kullanılamaz. Fotokopi ile çoğaltılabilir. Örn: Eğitim Katılım Formu

Düzeltici Faaliyet:

Uygunsuzluk, Hizmet Kalite Standartlarının öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebi veya diğer istenmeyen durumun yok etmek için yapılan bir faaliyettir. Kurumumuzda ya da hizmet aldığımız tedarikçide öz değerlendirme, bakanlık değerlendirmesi, hasta ve çalışan şikayetleri, hasta ve çalışan anketleri, kalite ve hedeflerdeki sapmalar, kalite uygulamaları, istatistiksel teknik uygulamalar, yönetimin gözden geçirme toplantıları, haftalık olağan toplantılar gibi faaliyetler sonucu oluşan uygunsuzluklar, önleyici faaliyetler ve iyileştirme fırsatları tespit edilir. DÖF tespit edildiğine DÖF formu doldurularak Kalite Birimine başvurulur. DÖF’le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır. Önleyici faaliyetler sistematik olarak iyileştirme çalışmalarında uygulanır ve yine iyileştirme çalışmalarında DÖF formu kullanılır.

DÜZELTİCİ FAALİYETLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDAKİ FARK;

Düzeltici Faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.

Kalite Politikası:  Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ” ve “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” olarak özetlenebilir.

Misyon: Bir işletmenin temel amacıdır. Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür denebilir.

Vizyon:  Uzun bir gelecekte ulaşmak istediğim durum. Kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir idealdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ VE İLKELERİMİZ

Özel Antakya Akademi Hastanesi olarak;
Etik değerlere bağlı, kurumlarla yaptığımız sözleşmelerdeki yükümlülüklerimize uygun ve saygılı hizmet verme,

Çalışan memnuniyetini sağlama,

Çalışanların eğitim ve gelişimine destek verme

Çevre ve topluma duyarlı, sosyal sorumlulukların bilinci ile hareket etme,

Kalite bilinci, takım ruhu ile; bütün çalışanlarımızın hasta odaklı düşünmelerini sağlama

MİSYONUMUZ

Sağlık alanında,dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişimleri yakından takip edip uygulayan,konularında uzman,güvenilir çalışanlarımızla doğru tanı doğru tedavi ilkesi ile etik değerlere bağlı,kolay ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vererek hasta memnuniyetini sağlamak,

VİZYONUMUZ

Sağlık sektöründe bölgenin lider referans hastanesi olup,uluslar arası saygın sağlık kurumları arasında yer almak,

KOMİTELER:  Kalite Birimine bağlı olarak kurulan, Eğitimi Komitesi, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi,Tesis Güvenliği Komitesi,  Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi,Mavi Kod Ekibi, Pembe Kod Ekibi, Beyaz kod Ekibi ve Kriz Yönetim Merkez Kurulu’ dur.

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ:  Özel Antakya Akademi Hastanesi Kalite Yönetim direktörü Başhekim  tarafından görevlendirilir.

Başhekim komite üyeleri arasından bir üyeyi “Kalite Koordinatörü” olarak atar. Komitelerde çalışacak üyeler, komitenin amacına uygun bilgisi ve görevleri olan çalışanlar arasından, Kalite Koordinatörünün önerisi ile Başhekim tarafından atanır. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye öncekinin süresini tamamlar.

 

KALİTE BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetimin Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Sistemi’nin KYS standartlarına uygun olarak kurulması, uygulanması, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi, denetimi ve dökümantasyonunu  Yönetim  Kurulu adına yürütür.

KYS istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması,  uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimin ve sürekli iyileştirilmesi.

İhtiyaç duyulduğunda Kalite Yönetim Sisteminin performansının ve iyileştirme ihtiyaçlarının üst yönetime raporlanması.

Hastane içinde müşteri odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek.

Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanması, yürütülmesi Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin takibinden, kontrol edilmesi ve düzeltilmesi faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur.

Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin ve iş talimatlarının hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle koordine ve takip eder.

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak kurulan çalışma gruplarını koordine eder.

YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Bu komitenin hükümleri Özel Antakya  Akademi Hastanesi Başhekimliğince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu komitenin hükümlerini Özel Antakya Akademi Hastanesi Başhekimliği yürütür

Whatsapp